Сдружение "Пчела Добрич 1946"

 

Устав на Пчела Добрич 1946

УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

"ПЧЕЛА ДОБРИЧ 1946"

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Член 1 (1) СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "ПЧЕЛА ДОБРИЧ 1946", наричано по-долу "сдружението" е независима, доброволна, самоуправляваща се организация на физически лица, което осъществява дейността си в съответствие със законите на Република България и устава на сдружението.

(2) Сдружението е юридическо лице, учредено по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и няма политически и религиозен характер.

(3) Сдружението е отделно от членовете си и отговаря за задълженията си със своето имущество.


Член 2. Сдружението се самоопределя като организация за осъществяване на дейност в частна полза.


Член 3. Сдружението е продължител на традициите на пчеларите от Добруджа и следва добрия пример на техните организации от 1946 година до настоящия момент.


Член 4. Сдружението може да бъде колективен член на браншовия пчеларски съюз и/или други пчеларски организации.


НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС


Член 5. (1) Сдружението ще осъществява дейността си под наименованието СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "ПЧЕЛА ДОБРИЧ 1946". Наименованието може да се изписва допълнително на латиница "PCHELA DOBRICH 1946".

(2) Всяко писмено изявление от името на сдружението трябва да съдържа неговото наименование, седалище, адрес, данни за регистрацията, включително и единен идентификационен код (БУЛСТАТ).


Член 6. Седалището на сдружението е гр. Добрич, а адресът е ул. "Александър Стамболийски" 43


СРОК

Член 7. Сдружението не е ограничено със срок.


ЦЕЛИ НА ИЗВЪРШВАНАТА ДЕЙНОСТ


Член 8. (1) Основни цели на сдружението са:

1. развитие на пчеларството в съответствие със Закона за пчеларството и другите нормативни актове, регулиращи тази дейност;

2. защита интересите на пчеларите при опазването на пчелните семейства и защитата им от отравяне при провеждане на растително защитни мероприятия;

3. развитие на производството на пчелни продукти;

4. създаване и опазване на медоносната растителност;

5. поддържането на екологичното равновесие в природата, свързано с пчелоопрашването;

6. повишаване на квалификацията на пчеларите;

7. опазването на местните отродия пчели, вътрелинейните и междулинейните им кръстоски;

8 опазването на чистотата на пчелния мед, предназначен за продажба.


СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ


Член 9. Средствата, с които сдружението ще постига своите цели са:

1. подпомагане на членовете на сдружението при сертифициране по стандартите EN ISO;

2. провеждане, възлагане и подпомагане на проекти и изследвания, и на обществени инициативи в областта на пчеларството;

3. даване на становища при изготвяне и участие в изпълнението на Националната програма за развитие и насърчаване на пчеларството;

4. даване на становища при определянето на начините за разпределяне на средствата за развитие и подпомагане на пчеларството;

5. участие в дейности по пчелоопрашването;

6. организиране и провеждане на курсове за квалификация и обучение в областта на пчеларството и производството на пчелни продукти;

7. подпомагане на членовете на сдружението, участващи в провеждане на конкурси за образцов пчелин на общинско, областно и национално равнище;

8. съдействие при организиране на биологично производство на пчелни продукти;

9. пропагандиране опазването на местните отродия пчели и вътрелинейните им и междулинейните кръстоски;

10. пропагандиране забраната за влагането на примеси, подправянето, имитирането и фалшифицирането на пчелния мед и пчелните продукти и продажбата на пчелен мед, който не отговаря на изискванията на нормативните актове;

11. подпомагане на членовете на сдружението при провеждането на мероприятия за профилактика и борба със заразните заболявания по пчелите и пчелното пило;

12. снабдяване на членовете на сдружението с продукти и материали, необходими за пчеларството;

13. договаряне в полза на членовете на сдружението на изгодни цени за реализация на пчелни продукти;

14. подпомагане на членовете на сдружението при регистрацията на пчелните семейства и при организиранета но постоянни и временни пчелини;

15. пропагандиране и организиране на участие на пчеларите в залесителни кампании за създаване и подобряване на медоносната растителност;

16. организиране на обмяна на опит и взаимодействие със сродни организации, включително такива в други държави и изучаване на опита им;

17. други средства за изпълнение на целите на сдружението.


СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ


Член 10. (1) Сдружението ще осъществява допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната дейност, като приходите от нея ще се използуват за постигане на определените в устава цели.

(2) Предметът на стопанската дейност е: покупка на стоки, продукти и материали за пчеларското производство и снабдяване с тях на членовете на сдружението и други пчелари; информационни и консултантски услуги; рекламна дейност; организиране на обучения в областта на пчеларството; книгоиздаване на пчеларска литература.

(3) Извършването на дейностите по алинея 2 се подчинява на условията и реда, определени със законите, които я регулират.

(4) Сдружението не разпределя печалба. Ако в край на годината сдружението реализира печалба, те се изразходва само за постигане целите на сдружението.


ОРГАНИ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО


Член 11. Органи на сдружението са:

1. Общото събрание;

2. Управителният съвет;

3. Контролният съвет.


ОБЩО СЪБРАНИЕ


Член 12. Общото събрание се състои от всички членове на сдружението.


Член 13. (1) Общото събрание:

1. изменя и допълва устава;

2. приема други вътрешни актове;

3. избира и освобождава председателя и членовете на управителния съвет, определя броя на членовете и продължителността на мандата на управителния съвет;

4. избира и освобождава членовете на контролния съвет, определя броя на членовете и продължителността на мандата му;

5. приема и изключва членове;

6. взема решение за откриване и закриване на клонове;

7. взема решение за участие в други организации;

8. взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;

9. приема основните насоки и програма за дейността на сдружението;

10. приема бюджета на сдружението;

11. приема отчета за дейността на сдружението;

12. отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;

13. взема решения за дължимостта и размера на членския внос, включително за разсрочване, отсрочване или освобождаване от членски внос на отделни членове и/или категории членове;

14. взема решения за дължимостта и размера на имуществени вноски, включително за разсрочване, отсрочване или освобождаване от имуществени вноски на отделни членове и/или категории членове;

15. взема решения по всички въпроси, поставени в неговата компетентност от закона или устава.

(2) Правата по ал. 1, т. 1, 3, 4, 8, 10, 11 и 12 не могат да се възлагат на други органи на сдружението.

(3) Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на сдружението.

(4) Решенията на общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава.

(5) Решенията на органите на сдружението, които са взети в противоречие със закона, устава или предходно решение на общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред общото събрание по искане на заинтересуваните членове на сдружението или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

(6) Споровете по предходната алинея могат да бъдат повдигани пред окръжния съд по седалището на сдружението от всеки член на сдружението или на негов орган, или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.


Член 14. (1) Общото събрание се свиква от управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на сдружението. Ако в последния случай управителният съвет в месечен срок не отправи писмена покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището по писмено искане на заинтересуваните членове или упълномощено от тях лице. Ако в последния случай управителният съвет в двуседмичен срок не отправи писмено покана за свикване на общото събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.

(2) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

(3) Поканата се публикува на сайта на сдружението и в поне едно местно печатно издание, и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден.

(4) След създаването на регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията, поканата се публикува на сайта на сдружението и в регистъра, и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден.


Член 15. Общото събрание е законно, ако на него присъстват повече от половината от всички членове на сдружението. При липса на кворум заседанието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.


Член 16. (1) Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите членове.

(2) Решенията за изменение и допълване на устава, за преобразуване или прекратяване на сдружението се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите.

(3) Решенията за дължимостта и размера на имуществените вноски се вземат с мнозинство 2/3 от всички членове на сдружението.

(4) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.


Член 17. За всяко заседание на Общото събрание се води протокол, който се подписва от председателстващия събранието и от протоколчика, които отговарят за верността на съдържанието му. Към протоколите се прилагат писмените материали по свикването и провеждането на заседанието на Общото събрание.


Член 18. (1) Всеки член на общото събрание има право на един глас.

(2) Член на сдружението няма право да гласува при решаването на въпроси, отнасящи се до:

1. него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, по сватовство - до втора степен включително.

2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или да възпрепятствува вземането на решения.

(3) Едно лице може да представлява не повече от трима членове на общото събрание въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.


УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ


Член 19. (1) Управителният съвет се състои от пет лица, членове на сдружението. Председателят е член на Управителния съвет.

(2) Членовете на управителният съвет се избират за срок от 3 (три) години и могат да бъдат преизбирани за не повече от два последователни мандата.

(3) Членове на управителния съвет не могат да бъдат лица, които са представители на търговци, изкупуващи и преработващи пчелни продукти.


Член 20. (1) Управителният съвет има следните правомощия:

1. представлява сдружението, както и определя обема на представителната власт на отделни негови членове;

2. избира от своя състав заместник-председател, който да подпомага председателя и да го замества при нужда;

3. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;

4. разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на устава;

6. подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;

7. подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на сдружението;

8. определя реда и организира извършването на дейността на сдружението, включително и тази в обща полза, и носи отговорност за това;

9. определя размера на възнаграждението на председателя и на други лица, в рамките на бюджета;

10. приема заявленията за приемане на нови членове и за освобождаване на членове;

11. приема вътрешни правила, решения, планове и други документи, необходими за дейността на сдружението;

12. уведомява общото събрание за отпадналите членове, в случаите по чл. 31, ал. 1, т. 4 от Устава;

13. води регистър на членовете на сдружението;

14. може да възложи изработването и да утвърди знак или символ на сдружението;

15. изпълнява задълженията, предвидени в устава.


Член 21. (1) Заседанията на управителния съвет се свикват и ръководят от председателя не по-рядко от веднъж на три месеца.

(2) Всеки от членовете на управителния съвет може да поиска писмено от председателя свикване на заседание на управителния съвет. Ако председателят не свика заседание в 7-дневен срок от поискването, заседание може да бъде свикано от всеки от заинтересуваните членове.

(3) Заседанието се ръководи от председателя на управителния съвет, а в негово отсъствие - от заместник-председателя или от избран от управителния съвет негов член.

(4) Заседанието е редовно, ако на него присъствуват повече от половината от членовете на управителния съвет. За присъствуващ се счита член, с който има двустранна телефонна връзка, гарантираща установяване на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения, което се удостоверява в протокола от председателствуващия заседанието.

(5) Редовно решение може да бъде взето и без да се провежда заседание, ако протоколът за това бъде подписан без забележки и възражения от всички членове на Управителния съвет.

(6) Управителния съвет взема решение с мнозинство от присъствуващите, а тези, които се вземат в процедура по ликвидация на сдружението, за разпореждане с имущество на сдружението и по чл. 20, т. 8 от устава - с мнозинство от всички членове.

(7) Относно протоколите за заседанията на управителния съвет се прилагат разпоредбите на чл. 17 от устава.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ


Член 22. (1) Председателят на управителния съвет представлява сдружението, когато е упълномощен за това от управителния съвет.

(2) За мандата на председателя се прилагат правилата за управителния съвет.


Член 23. Председателят на управителния съвет:

1. свиква и ръководи заседанията на управителния съвет;

2. организира изпълнението на решенията на управителния съвет;

3. организира дейността на сдружението и оперативното му ръководство;

4. сключва трудовите договори със служителите на сдружението, в случай, че има такива;

5. осигурява стопанисването и опазването на имуществото на сдружението.


Член 24.(1) Председателят на управителния съвет може да бъде освободен:

1. по собствено желание;

2. при трайна невъзможност да изпълнява задълженията си поради заболяване, смърт, продължително отсъствие, осъждане с влязла сила в присъда за престъпление от общ характер или друга причина;

3. при уронване престижа на сдружението или извършване на действия в негова вреда.

(2) В случаите по т. 1 и 2 от предходната алинея задълженията на председателя се изпълняват от заместник-председателя на управителния съвет.

(3) Освен в случаите по ал. 1 председателят може по всяко време да бъде освободен с решение на Общото събрание.


КОНТРОЛЕН СЪВЕТ


Член 25. (1) Контролният съвет се състои от три лица, членове на сдружението. Контролният съвет избира председател от своя състав.

(2) Членовете на контролния съвет се избират за срок от 3 (три) години и могат да бъдат преизбирани за не повече от два последователни мандата.

(3) Членове на контролния съвет не могат да бъдат лица, които са представители на търговци, изкупуващи и преработващи пчелни продукти.


Член 26. (1) Контролният съвет има следните правомощия:

1. проверява дейността на сдружението;

2. инвентаризира финансовите средства и материалните активи на сдружението;

3. дава становища по проекта за бюджет и по отчета за изпълнението му;

4. при необходимост организира инициатива за свикване на Общото събрание от членовете на сдружението;

(2) Членовете на контролния съвет могат да участват в заседанията на управителния съвет със съвещателен глас.


ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ


Член 27. (1) Членове на сдружението могат да бъдат дееспособни физически лица, които имат интереси в областта на пчеларството и желаят да допринесат за постигане целите на сдружението.

(2) Членството в сдружението е доброволно.

(3) За задълженията на сдружението членът отговаря до размера на предвидените в устава имуществени вноски. Членът не отговаря лично за задълженията на сдружението.

(4) Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.


Член 28. Всеки член има право:

1. да участва в управлението на сдружението и да бъде информиран за неговата дейност;

2. да се ползва от имуществото му и от резултатите от дейността му по реда, предвиден в устава;

3. да избира и да бъде избиран в органите на сдружението;

4. да прави предложения за подобряване на работата на сдружението;

5. да иска отмяна на незаконните и неуставни решения на органите на сдружението;

6. да присъства на заседанията на органите на сдружението в случаите, когато се разглеждан въпроси, свързани лично с него.


Член 29. Всеки член е длъжен:

1. да плаща членския си внос в определените срокове;

2. да прави имуществени вноски, в случаите и по реда, предвидени в устава;

3. да участва в работата на сдружението и да дава приноса си за постигане на целите му;

4. да участва в инициативите и мероприятията, организирани от сдружението;

5. да изпълнява решенията на органите на сдружението;

6. да съобразява личното си поведение с целите на сдружението си и да издига обществения му престиж;

7. да не използва членството си по начин, увреждащ интересите на сдружението.


Член 30. (1) Кандидатите за членове на сдружението подават писмена молба до Общото събрание чрез управителния съвет, в която декларират, че са запознати и приемат разпоредбите на устава.

(2) С подаването на заявлението за членство и заплащане на членски внос кандидатите се ползват с всички права и задължения на членове на сдружението, с изключение на правото да участват в управлението на сдружението и да искат отмяна на незаконните и неуставни решения на органите на сдружението.

(3) Общото събрание взема решение за приемането на кандидатите на първото свое заседание. Членството се придобива от датата на решението на Общото събрание.


Член 31. (1) Членството в сдружението се прекратява:

1. с едностранно писмено волеизявление до Общото събрание чрез управителния съвет;

2. с изключване от Общото събрание при неспазване на Устава и/или неизпълнение на членствените задължения, и/или поведение, несъвместимо с членството, и/или по други причини;

3. със заличаването на сдружението;

4. при отпадане поради неплащане на членския внос в срок до 31 март на текущата календарна година.

(2) Предложението за изключване до Общото събрание се прави от управителния съвет, контролния съвет или по инициатива на не по-малко от 1/10 от членовете.

(3) Общото събрание взема решение за прекратяването на членството на първото свое заседание. Членството се прекратява от датата на решението на Общото събрание.

(4) При маловажни случаи на неспазване на устава и/или неизпълнение на членствените задължения, и/или поведение, несъвместимо с членството, управителният съвет може да отправи писмено предупреждение до нарушителя да преустанови нарушението в определен срок, след който ще бъде направено предложение за изключване.

(5) При прекратяването на членството сдружението не дължи връщане на платения членски внос.


КЛОНОВЕЧлен 32. (1) С решение на Общото събрание могат да се откриват и закриват клонове извън населеното място, в което се намира седалището на сдружението.

(2) Наименованието на клоновете на сдружението се образува, като към наименованието на сдружението се добавя указанието "клон" и населеното място, където е седалището на клона.
Член 33. Клоновете не са юридически лица, ръководят се от управител и извършват дейностите, определени с решението на Общото събрание за откриването им. Със същото решение се определят и ограниченията в правомощията и представителната власт на управителя.
Член 34. Клоновете водят книги за дейността си и най-малко веднъж годишно управителят на клона представя пред Управителния съвет отчет за дейността на клона и разходваните средства.
ИМУЩЕСТВО
Член 35. Имуществото на сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху движимо и недвижимо имущество, вземания и други права, определени от закона.
Член 36. (1) Източници на средства на сдружението са:

1. членския внос на членовете;

2. стопанската дейност на сдружението;

3. средства получени по различни проекти;

4. дарения от физически и юридически лица;

5. финансирания от държавата при условия и по ред, определен в съответните специални закони;

6. допълнителни имуществени вноски на членовете, по реда, определен в устава;

7. други приходи, незабранени от закона.

(2) Членовете на сдружението могат да му предоставят парични средства под формата на заем, като размерът на лихвата по него, ако такава е уговорена, не може да е по-голям от законният лихвен процент.

(3) Членовете на сдружението могат му предоставят за ползване недвижими имоти или индивидуално определи движими вещи безвъзмездно или срещу заплащането на наем, който не може да е по-голям от обичайния и когато това е от очевидна полза за сдружението.


Член 37. (1) По решение на Общото събрание от имуществото на сдружението могат да се обособяват целеви фондове.

(2) Разпореждането със средства и/или имущества от целевите фондове се извършва с решение на Общото събрание взето с мнозинство от 2/3 от присъстващите членове.


Член 38. Имуществото на сдружението се управлява ефективно и по начин, който гарантира запазването и увеличаването му.


ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ


Члeн 39. Сдружението се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;

2. с решение на окръжния съд, когато:

а) не е учредено по законния ред;

б) извършва дейност, която противоречи на Конституцията, на законите и на добрите нрави;

в) е включено в списъка по чл. 5 от Закона за мерките срещу финансирането на тероризма или има данни, че осъществява дейност за подпомагане на тероризма;

г) е обявено в несъстоятелност.


Член 40. (1) При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация.

(2) Ликвидацията се извършва от управителния съвет или от определен от него ликвидатор.

(3) В случаите, когато ликвидатор не е определен по реда на ал. 2 или съобразно решението на Общото събрание, ликвидаторът се определя от окръжния съд по седалището на сдружението.

(4) Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, реда за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон. Решението за прекратяване, както и подлежащите на вписване обстоятелства относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността и производството по ликвидация, се вписват, съответно актовете се обявяват в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията.


Член 41. (1) Ликвидаторът е длъжен да удовлетвори кредиторите на сдружението от налични парични средства, а ако това е невъзможно - чрез осребряване първо на движимото, а след това и на недвижимото имущество на сдружението.

(2) Разпределянето на останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество се решава съгласно устава, учредителния акт или от върховния орган на юридическото лице с нестопанска цел, доколкото в този закон не е предвидено друго. Ако решение не е било взето до прекратяването, то се взема от ликвидатора.

(3) Ако не съществуват лица по ал. 2 или ако те не са определяеми, имуществото преминава върху общината по седалището на юридическото лице с нестопанска цел. Общината е длъжна да използва полученото имущество за дейност, възможно най-близка до целта на прекратеното юридическо лице с нестопанска цел.

(4) Имуществото по предходните алинеи не може да се разпределя, продава или по какъвто и да било начин да се прехвърля на ликвидатор, назначен извън кръга на лицата по ал. 3 с изключение на дължимото им възнаграждение.

(5) Лицата, придобили имущество в резултат на извършената ликвидация по ал. 2 - 4, отговарят за задълженията на прекратеното сдружение до размера на придобитото.


Член 42. След разпределяне на имуществото ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване вписването на юридическото лице с нестопанска цел от регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията.


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


§ 1. За неуредените в този устав случаи, както относно тълкуването и прилагането на неговите разпоредби се прилагат разпоредбите на ЗЮЛНЦ. Разпоредбите на този устав, в случай, че противоречат на закона, се заместват по право от повелителните му разпоредби.


§ 2. Този устав е приет на учредително събрание, проведено в гр. Добрич на …………...2017 год., в уверение на което учредителите са положили подписите си в Учредителния протокол.


Управителният съвет на сдружението удостоверява с подписите си верността на настоящия устав

1……………………………….
2……………………………….
3……………………………….
4……………………………….
5………………………………. 


Устава може да бъде изтеглен и във формат: DOC или PDF

Yandex.Metrica